Med hjälp av bränsleadministrationsfunktionen kan du kontera bränslet på varje fordon. Varje tankning dokumenteras, både avseende mängd och kvalité (typ av bränsle) systemet importerar tankdatan så att du kan följa upp miljö och bränslesparmål. Att få in tankdata är centralt för att kunna göra en adekvat miljörapport. Utan uppgifter om vilken kvalité som tankats och konsumerats, och koppling mellan detta och de transporter som gjorts blir underlaget och möjligheten till uppföljning bristfällig.